Компаний бүтэц

Дэлхийн дэвшилтэт технологид хүрсэн, чанартай, цогц үйлчилгээгээр хүн бүрийн шуудангийн хэрэгцээг төгс хангах нь бидний эрхэм зорилго мөн.

 • ДАХ - Дотоод аудитын хэлтэс

 • БТХГ - Бизнес төлөвлөлт хөгжлийн газар

 • МТГ - Мэдээлэл технологийн газар

 • ХЭЗХААГ - Хууль эрх зүй/ худалдан авах ажиллагааны газар

 • ЗХНГ - Захиргаа/ Хүний нөөцийн газар

 • СГ - Санхүүгийн газар

 • УХШГ - Улс хоорондын шуудангийн газар

 • ШЛГ - Шуудан логистикийн газар

 • ШЛГ - Шуудан логистикийн газар

 • ЧУХ - Чанарын удирдлагын хэлтэс

 • ТХАҮХ - Техник хангамж/ ашиглалт үйлчилгээний хэлтэс

 • МҮЦХ - Марк/ Үнэт цаасны хэлтэс

 • ХААХ - Худалдан авах ажилаагааны хэлтэс

 • ААҮХ - Аж ахуй/ үйлчилгээний хэлтэс

 • ДШХ - Дотоод шуудангийн хэлтэс

 • ХҮЛТ - Хэрэглэгчийн үйлчилгээний лавлах төв

 • ҮЦБНТ - Үнэт цаас бэлтгэн нийлүүлэх төв

 • АШҮГ - Аймгийн шуудангийн үйлчилгээний газар

 • УШҮС - Улаанбаатарын шуудангийн үйлчилгээний салбар

 • УХЯБТ - Улс хоорондын ялган боловсруулах төв

 • ЯБТ - Ялган боловсруулах төв

 • УБЛТ - Улаанбаатар логистикийн төв

 • ЗҮЛТ - Замын үүд логистикийн төв