Туз-ийн дэргэдэх гишүүд

Дэлхийн дэвшилтэт технологид хүрсэн, чанартай, цогц үйлчилгээгээр хүн бүрийн шуудангийн хэрэгцээг төгс хангах нь бидний эрхэм зорилго мөн.

Аудитын хороо
Д.Балдорж
Дарга
Э.Бат-Идэр
Гишүүн
Г.Тэлмэн
Гишүүн
В.Ганзориг
Гишүүн
Б.Ганбаатар
Гишүүн
Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо
Д.Дэлгэрмаа
Дарга
Г.Тэлмэн
Гишүүн
Б.Ганбаатар
Гишүүн
В.Ганзориг
Гишүүн
Д.Балдорж
Гишүүн
Стратеги, эрсдэлийн удирдлагын хороо
О.Одбаяр
Дарга
Н.Мягмар
Гишүүн
Б.Ганбаатар
Гишүүн
В.Ганзориг
Гишүүн
Д.Балдорж
Гишүүн